Destinații terenuri

Nr. crt. Destinaţia terenului Simbol (cod)
1 Terenuri cu destinaţie agricolă TDA
2 Terenuri cu destinaţie forestieră TDF
3 Terenuri aflate permanent sub ape TDH
4 Terenuri din intravilan TDI
5 Terenuri cu destinaţie specială TDS

Categorii de folosință terenuri

Nr. crt. Categoria de folosinţă Subcategoria de folosinţă Simbol (cod)
1 Terenuri cu construcţii construcţii C
curţi şi construcţii CC
diguri CD
cariere CA
parcuri CP
cimitire CI
terenuri de sport CS
pieţe şi târguri CT
pajişti şi ştranduri CPJ
taluzuri pietruite CTZ
fâşie de frontieră CFF
exploatări miniere şi petroliere CMP
alte terenuri cu construcţii CAT
2 Arabil arabil propriu-zis A
pajişti cultivate AP
grădini de legume AG
orezării AO
sere AS
solarii şi răsadniţe ASO
căpşunării AC
alte culturi perene AD
3 Păşuni păşuni curate P
păşuni împădurite PP
păşuni cu pomi fructiferi PL
păşuni cu tufărişuri şi mărăciniş PT
4 Fâneţe fâneţe curate F
fâneţe cu pomi fructiferi FL
fâneţe împădurite FPF
fâneţe cu tufărişuri şi mărăciniş T
5 Vii vii V
vii nobile VN
vii hibride VH
plantaţii hamei VHA
pepiniere viticole P
6 Livezi livezi clasice L
livezi intensive şi superintensive LI
livezi plantaţii arbuşti LF
plantaţii dud LD
pepiniere pomicole LP
7 Păduri şi alte terenuri de vegetaţie forestieră păduri PD
perdele de protecţie PDP
tufărişuri şi mărăcinişuri PDT
răchitării PDR
pepiniere silvice PDPS
8 Terenuri cu ape ape curgătoare HR
lacuri şi bălţi naturale HB
lacuri de acumulare HA
amenajări piscicole HP
ape cu stuf HS
canaluri HC
marea teritorială HM
9 Drumuri şi căi ferate autostrăzi DA
drumuri naţionale DN
drumuri judeţene DJ
drumuri comunale DC
străzi şi uliţe DS
drumuri de exploatare (agricole, silvice, petroliere, industriale etc.) DE
drumuri şi poteci turistice DT
căi ferate DF
10 Terenuri neproductive nisipuri zburătoare NN
bolovănişuri, stâncării, pietrişuri NB
râpe, ravene, torenţi NR
sărături cu crustă NS
mocirle şi smârcuri NM
gropi împrumut, deponii NG
halde NH

Destinații construcții

Nr. crt. Destinaţia clădirii Simbol (cod)
1 Construcţii de locuinţe CL
2 Construcţii administrative CADM
3 Construcţii financiar bancare CFB
4 Construcţii comerciale CCOM
5 Construcţii pentru cult CCLT
6 Construcţii pentru cultură CCUL
7 Construcţii pentru învăţământ CINV
8 Construcţii pentru sănătate CSAN
9 Construcţii şi amenajări sportive CSPO
10 Construcţii pentru agrement CAGR
11 Construcţii sociale CSOC
12 Construcţii industriale CIND
13 Construcţii de monumente, ansambluri istorice CMASI
14 Construcţii turistice CTUR
15 Construcţii metrou CMET
16 Construcţii edilitare CEDIL
17 Construcţii anexe CA
18 Construcţii industriale şi edilitare CIE
19 Construcţii administrative şi sociale CAS